Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης
 

Έντυπα Κανονισμού ΠΑ

 • Έντυπα Φοιτητή

 • Έντυπα Φορέα Απασχόλησης

 • Ειδική σύμβαση εργασίας πρακτικής άσκησης σπουδαστών (υπόδειγμα) σε:

 • Ιδιωτική επιχείρηση για σπουδαστές κάτω των 25 ετών (EΠΑ06a1)
 • Ιδιωτική επιχείρηση για σπουδαστές άνω των 25 ετών (EPA06a2) 
 • Δημόσιο φορέα (EΠΑ06b)
 • Ιδιωτική επιχείρηση με χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ για σπουδαστές κάτω των 25 ετών (EΠΑ06c1) 
 • Ιδιωτική επιχείρηση με χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ για σπουδαστές άνω των 25 ετών (ΕΠΑ06c2)
 • Δημόσιο φορέα με χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ (EΠΑ06d)
 • Έντυπα Επόπτη Καθηγητή

 • Έντυπα Επιτροπής ΠΑ

 

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης και έντυπα σε ένα αρχείο

 

Εγγραφή στη Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal